Experienced biology and mathematics teacher –

Tien Thanh TP Hồ Chí Minh

Master of molecular plant biology at Korea University, Seoul, South Korea.

Can teach basic and intermediate biology and mathematics.

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us