Academic Tutor specialising in Biology, Maths and English (all levels)

Jessica Hà Nội

Qualifications:

  • Natural Sciences degree, Cambridge University
  • PhD Medical Sciences, Warwick University
  • CELTA

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us