Susan TP Hồ Chí Minh

Hello, I am Chinese. I have been teaching Chinese for 3 years in Vietnam. During Chinese class I can use English and Korean to explain to the students.

 

 

 

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us