Swimming teacher

Yến TP Hồ Chí Minh

Hello everyone!

I’m Yen, and I am a swimming teacher in an international school in HCMC.

I have been working with a lot of children and adults to help them with their swimming.  If you need any help, do not hesitate to contact me.

Thanks for reading.

Have a nice day.

Yen

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us