Self defence private tutor

Julien TP Hồ Chí Minh

Teacher in France during 3 years, practical since 12 years in Aikibudo club.

1st Dan during 4 years

Aikibudo 12 years practical

Vietvudao 4 years practical

Aikido 2 years practical

Judo 2 years practical

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us