Tiếng Nhật cơ bản, giáo viên nhiều kinh nghiệm, tận tình chu đáo

Phan Duy Hà Nội

Trình độ tiếng Nhật tương đương N2

Nhiều năm dạy gia sư tiếng Nhật

Có thể dạy vào cuối tuần vì đang bận đi làm

Có nhiều kinh nghiệm giao tiếp vì đang làm cho công ty tư vấn Nhật

Contact us