nhận hướng dẫn Guitar classic và đệm hát

Nguyen Ho Chi Minh CITY

Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy guitar. Hiện đang giảng dạy tại Trung Tâm bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc Nhạc Viện. Có lớp guitar cấp tốc dành cho các bạn FA

Post a new comment

Your Email will not be displayed publicly. Required fields are highlighted *

Contact US