Dạy guitar

Đèn Da Lat
Request this tutor

Dạy guitar nhanh chóng đơn giản hiệu quả, không đặt nặng vấn đề nhạc lý, không câu kéo thời gian của học viên, chương trình học không theo form sẵn mà tùy theo khả năng của học viên để giúp người học tiếp cận với guitar nhanh và có chất lượng nhất. Học viên nắm được  qua giai đoạn trung cấp hoàn toàn đủ khả năng để biểu diễn nơi công cộng.

  • Subjects Music / Guitar
  • Available for tutoring in Da Lat
  • Teaching levels Beginner, Intermediate

Post a new comment

Your Email will not be displayed publicly. Required fields are highlighted *

Contact US