Male Ho Chi Minh CITY
Request this tutor

Nhận dạy guitar  và organ cho những người mới bắt đầu, chưa biết về nhạc lý. Phương pháp dạy đơn giản , dễ tiếp thu.

“Chỉ cần bạn chịu khó, không sợ người dạy không có tâm”

Post a new comment

Your Email will not be displayed publicly. Required fields are highlighted *

Contact US