Cùng học ngoại-ngữ

Khiêm Can Tho
Request this tutor

Học ngoại-ngữ là học cách sử-dụng và thấu-hiểu. Nó khác với khoa-học, bằng-cấp ngoại-ngữ không quan-trọng bằng kĩ-năng.

Post a new comment

Your Email will not be displayed publicly. Required fields are highlighted *

Contact US