Lam TP Hồ Chí Minh
Yêu cầu gia sư này

My name is Lam, I have experienced over 10 years with PTS & AI. I have been working on design, photography, 3D scene editing, etc. I have also opened a photography teaching class for photography and basic image editing for photography.

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us