Cesar TP Hồ Chí Minh
Yêu cầu gia sư này

Hi

I’m a spanish photographer currently living in Hcmc.

I have experience teaching photowalks in Madrid. I’m a well-know of Saigon and I’m able to walk around and show you some sights of the city improving and teach you photography in all levels.

I love mainly street photography and portraits.

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us