Phú TP Hồ Chí Minh
Yêu cầu gia sư này

I can teach
-Photography
-Cinematography (to become cameraman) (HaNoi Academy of Theatre and Cinema – BA in Cinema Director)
-Guitar/Piano (5 years exp)

i can teach by English, and expert in Children’s lesson, include autism kids (art help them much)
I can also help advise you in buying equipment (camera, lens, music equipment).

Đăng nhận xét mới

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact us